AVG
Harry Linker Fotografie, gevestigd Molenstraat 23 9678RD Westerlee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Harry Linker is als functionaris gegevensbescherming van Harry Linker Fotografie te bereiken via info@harrylinker.com. Harry Linker Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u van zijn diensten gebruik maakt en/of deze gegevens zelf heeft verstrekt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer. Deze website en /of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan zestig jaar. Harry Linker Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor het afhandelen van een betaling, bellen of e-mailen indien nodig om deze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten af te leveren en ook als Harry Linker Fotografie hiertoe wettelijk verplicht is bijvoorbeeld bij belastingaangifte. Harry Linker Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig en hanteert bewaartermijnen conform wettelijke verlichtingstermijn van rijksoverheid en Belastingdienst. Harry Linker Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen indien nodig voor uitvoering van een klankovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Harry Linker Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar. te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Harry Linker Fotografie en het recht op gegevens overdraagbaarheid. Bezwaar dient duidelijk omschreven met uitleg en reden in een ondertekend pdf aan Harry Linker kenbaar te worden gemaakt. Een verzoek tot inzage dient voorzien te zijn van kopie  identiteitsbewijs. Harry Linker  Fotografie neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.